Canal Ètic o Canal de Denúncies és el canal proporcionat per a comunicar incidències i irregularitats de l’empresa, regulat per la Llei 2/2023 Protecció de l’Informant .

El procés es pot realitzar, de manera anònima, a través d’aquesta web, mitjançant trucada telefònica,  misssatge de Whatsapp, o per correu electrònic

S’admetran les denúncies en un context laboral o professional, que incorrin en infraccions penals o administratives greus o molt greus.

PREGUNTES FREQÜENTS

EL Canal Ètic o Canal de Denúncies és el canal regulat per la Llei 2/2023, de 20 de Febrer de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, facilitat per a comunicar incidències i irregularitats relacionades amb l’incompliment del compromís ferm amb l’ètica, la transparència i la legalitat de Telèfono Permanente S.L. en totes les seves operacions. Això inclou també la prevenció de la corrupció i la lluita contra la frau en totes les seves formes.

És un mitjà obert a treballadors, proveïdors, clients i qualsevol persona o entitat relacionada amb l’organització.

A Teléfono Permanente S.L, ens posicionem com una empresa compromesa amb el progrés econòmic i social. Mantenim un compromís ètic basat en valors que formen part de la nostra cultura.

El nostre codi de conducta reflecteix els valors essencials de  Teléfono Permanente. Tots els departaments que ho integren adoptaran decisions i comportaments alineats amb aquests valors; les nostres actuacions es basen en els valors d’Integritat, Excel·lència, Confiança, Sostenibilitat i Rendibilitat, que garanteixen:

  • Generació de valor per a tots totes les persones que hi treballen i clients.
  • Creixement sostenible i rendible de l’empresa

El Canal Ètic de Teléfono Permanente S.L., està disponible per a qualsevol persona que desitgi denunciar un possible incompliment ètic dins de la nostra organització, incloent-hi consellers, directius, empleades i empleats i altres parts interessades.

La denúncia pot ser presentada de manera anònima a través de la  bústia de denúncia sota garantia de compliment de política de no represàlies ja que Teléfono Permanente garanteix la confidencialitat i seguretat del procés de denúncia interna.

L’increment d’obligacions legals, la complexitat i la variabilitat de les lleis que afecten les empreses s’ha multiplicat en els últims anys. La necessitat de complir aquestes obligacions legals per a assumir els compromisos ètics que reclama la societat, han contribuït a la creació de sistemes de gestió orientats a la prevenció, detecció i resposta davant els riscos derivats de l’incompliment de diferents normatives, com és el cas de normatives ètiques.

Per això, a Teléfono Permanente S.L., hem creat el present CODI ÈTIC a manera de declaració del nostre compromís indestructible amb la integritat, la transparència i la responsabilitat en cada aspecte de les nostres operacions.

Assumim el compromís d’actuar amb integritat, transparència i responsabilitat en totes les nostres activitats empresarials, fent tot el possible per a mantenir la confiança dels nostres clients, empleades i empleats, proveïdors i la societat en general.

El present CODI ÈTIC té, entre altres, l’objectiu de proporcionar, a totes les persones que formen part del nostre ecosistema, la confiança en els nostres serveis i en tot l’equip humà que formem part de l’empresa.

En aquest document, es troben les pautes per a entendre els principis bàsics de la gestió ètica i les relacions amb companys/as, col·laboradors, caps, proveïdors, clients i qualsevol persona amb interès directe o indirecte en l’activitat que desenvolupa l’empresa.

Així mateix, el present document serveix com a guia, juntament amb les normes i procediments de treball establerts, per a:

  • Orientar a tots els empleats i empleades, en relació al seu acompliment professional quotidià, amb els recursos utilitzats i en l’entorn empresarial en el qual duen a terme les seves tasques.
  • Garantir sempre la correcta actuació i que no es produeixi cap infracció en l’empresa.

A Teléfono Permanente complim amb totes les regulacions aplicables, sent essencial per a mantenir la confiança de les parts interessades i preservar els valors ètics i la bona reputació que ens caracteritza.

Per això, ens comprometem a garantir que les nostres operacions siguin sempre transparents, justes i lliures d’influències indegudes. Això inclou també la prevenció de la corrupció i la lluita contra el frau en totes les seves formes.

Serà necessari actualitzar el Codi Ètic amb regularitat, per a adaptar-se a les canviants realitats de l’entorn empresarial i també donada la rapidesa amb què es donen canvis legals. Podrà modificar-se en qualsevol moment, quan es consideri apropiat, ajustant-se a les necessitats variables que es requereixin a cada moment.

CONSULTAR CODI ÈTIC DE TELÉFONO PERMANENTE S.L.

Constitueixen fets que poden ser objecte de denúncia, a través del canal, les accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea sempre que entrin dins de l’àmbit d’aplicació dels actes de la Unió enumerats en l’Annex de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció així com de la Directiva (UE) 2019/1937, infraccions del Dret penal, administratiu i laboral espanyol, infraccions de la normativa interna o Codi Ètic de TELÉFONO PERMANENTE S.L., (incloent Polítiques, Estatuts Socials Reglament de Funcions i Pràctica Assistencial així com el protocol intern de conducta en l’àmbit d’operacions vinculades dins del grup entre altres) així com qualsevol altra infracció de l’ordenament jurídic que afecti o menyscabi directament l’interès general.

També podran ser comunicats a través del canal de denúncies qualsevol risc d’incompliment normatiu en què incorri la societat en la seva activitat i que es consideri insuficientment cobert o qualsevol recomanació per a la millora del sistema de compliment normatiu de l’entitat.

El canal de denúncies no és un mitjà per a suggeriments que no estiguin vinculats a la millora del nivell de compliment normatiu de L’EMPRESA i no permetrà l’ús amb aquesta finalitat. De la mateixa manera, no s’ha de fer servir el canal de denúncies per a queixes que no estiguin relacionades amb el compliment normatiu en aquest context. A títol d’exemple, es destaquen possibles situacions:        

  • Queixes o reclamacions vinculades a les condicions laborals o contractuals aplicables a cada treballador o grup de treballadors, llevat que puguin implicar la comissió d’una conducta poc ètica o il·lícita (per exemple: donar ocupació a persones sense contracte de treball)
  • Queixes o reclamacions formulades pels assegurats sobre el contracte de l’assegurança, les quals han de ser presentades davant el Servei d’Atenció al Client de l’Entitat.
  • Simples xafarderies, converses intranscendents, comentaris o avaluacions que no estiguin vinculats de cap manera amb una conducta poc ètica o il·lícita (per exemple: opinions personals de treballadors, clients, proveïdors, etc.)       

RECORDEM que, s’admeten denúncies en un context laboral o professional i les infraccions penals o administratives greus o molt greus.

Si la denúncia és admesa, es procedirà a:

          – Justifiqui recepció en 7 dies i resposta a la denúncia no més de 3 mesos.

          – Classificació de la denúncia.

          – Anàlisi de les causes i recerca.

          – Solució aportada.

           – Mesures realitzades.

          – Règim disciplinari.

          – Resolució i informe.

RECORDEM que, s’admeten denúncies en un context laboral o professional i les infraccions penals o administratives greus o molt greus.

Si la denúncia NO és admesa, es procedirà a:

          – Al denunciant se li comunica lano admissió de la denúncia.

          – Comunicació MOTIVADA de per què no s’admet aquesta denúncia.

          – Arxiu.

L’EMPRESA proporcionarà la deguda protecció a totes les persones que realitzin una denúncia de bona fe d’acord amb les normes contingudes en el present Manual, i sempre en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

En concret:

a) Cap persona que denunciï de bona fe podrà ser acomiadada, sancionada disciplinàriament o sofrir qualsevol altre tipus de perjudici en la seva relació o promoció laboral a conseqüència de la denúncia d’aquest fet.

b) La denúncia de bona fe no constitueix ni infracció del principi de bona fe en les relacions de treball, ni revelació d’un secret d’empresa.

c) Si s’haguessin adoptat conseqüències negatives laborals contra el denunciant com a represàlia per efectuar una denúncia de bona fe, L’EMPRESA revocarà tals mesures negatives al més aviat possible i restituirà al denunciant en els seus drets, així com sancionarà, segons sigui procedent, als qui hagin adoptat o promogut la represàlia.

d) L’EMPRESA investigarà amb finalitats disciplinàries qualsevol classe d’amenaça o situació de discriminació, assetjament o altres mesures negatives de caràcter formal o informal que sofreixi el denunciant de bona fe o persones a ell reunides.

Quan aquests fets poguessin ser constitutius de delicte, L’EMPRESA els podrà posar en coneixement de les autoritats competents.

El canal de denúncies de L’EMPRESA ha d’emprar-se de manera responsable. La denúncia de fets falsos o fets que no s’ajustin als principis d’ús d’aquest canal podria suposar una infracció de la bona fe que ha de presidir les relacions de treball i podria donar lloc a sancions disciplinàries i a altres conseqüències legals.

L’EMPRESA no tolerarà la utilització indiscriminada del canal de denúncies per a fins diferents dels que s’estableixen per la Directiva (UE) 2019/1937 i la Llei 2/2023, de 20 de febrer aplicable, i actuarà immediatament enfront d’aquells denunciants que, de mala fe, vulnerin les disposicions contingudes en el Procediment Intern de Gestió de la Informació del canal denúncies de L’EMPRESA.

La protecció de la persona informant requereix necessàriament la presència de bona fe, entesa com la consciència honesta sobre fets o la possibilitat d’esdeveniments perjudicials significatius. Aquesta bona fe reflecteix un comportament cívic i s’oposa a altres accions que han de ser excloses de la protecció, com ara la transmissió d’informació falsa o distorsionada, així com aquelles obtingudes de manera il·legítima.

Article 63. Infraccions

  1. Tindran la consideració d’infraccions molt greus les següents  accions o omissions doloses:

… 

  1. f)  Comunicar o revelar públicament informació sabent la seva falsedat.

Article 65. Sancions

 La comissió d’infraccions previstes en aquesta llei portarà aparellada la imposició de les següents multes:

a) Si són persones físiques les responsables de les infraccions, seran multades amb una quantia de 1.001
fins a 10.000 euros per la comissió d’infraccions lleus; de 10.001 fins a 30.000 euros per la comissió
d’infraccions greus i de 30.001 fins a 300.000 euros per la comissió d’infraccions molt greus.

b) Si són persones jurídiques seran multades amb una quantia de fins a 100.000 euros en cas d’infraccions
lleus, entre 100.001 i 600.000 euros en cas d’infraccions greus i entre 600.001 i 1.000.000 d’euros en cas
d’infraccions molt greus.La remissió d’informació falsa pot tenir greus conseqüències per a l’informant, ja
que pot comportar, en alguns casos, una pena de presó de sis mesos a dos anys. Per tant, és important anar
amb compte a l’hora de remetre informació mitjançant el Canal de Denúncies.

La remisión de información falsa puede tener graves consecuencias para el  informante, ya que puede conllevar, en algunos casos, una pena de prisión  de seis meses a dos años. Por lo tanto, es importante tener cuidado a la  hora de remitir información mediante el Canal de Denuncias. 

Si no estàs segur/a de la veracitat de la informació que tens, és millor no proporcionar-la.

Scroll to Top